معرفی محصولات
   English   |  ورود مشتریان   |   ثبت نام در سایت
     
     
کد محصولناموزنتوضیحاتقیمت-ریال
10140 * 14019812 متری1
11140 * 14018712 منتری1
12140 * 14017812 متری1
13140 * 14017212 متری1
14140 * 14015012 متری1
1790 * 9068ضخامت4و6متری1
1890 * 9062ضخامت3.7و6متری1
1990 * 9059ضخامت3.5و6متری1
2080 * 8045ضخامت3و6متری1
2180 * 801ضخامت2و 2.5(6متری)و1
2380 * 401ضخامت 2.5, 3و6متری1
2480 * 4022ضخامت2و 6متری1
2560 * 6034ضخامت 3و 6متری1
2660 * 6022ضخامت2و 6متری1
2760 * 4018ضخامت2و 6متری1
2860 * 2015ضخامت2و 6متری1
2950 * 5018ضخامت2و 6متری1
3050 * 5028ضخامت3و6متری1
3150 * 3015ضخامت2و 6متری1
3250815ضخامت2و 6متری1
3350715ضخامت2و 6متری1
3440 * 4015ضخامت2و 6متری1
3540 * 2012ضخامت2و 6متری1
3635 * 3513ضخامت2و 5.8متر1
3730 * 107ضخامت2و 6متری1
3825 * 259ضخامت2و 6متر1
3925 * 106ضخامت2و 6متری1
4030 * 3012ضخامت2و 6متری1
4120 * 105ضخامت2و 6مترِی1
4320 * 207ضخامت2و 6متری1
44لوله514ضخامت2و 6متری1
45لوله516ضخامت2.3و 6متری1
46لوله517ضخامت2.5و 6متری1
47لوله622ضخامت2.5و 6متری1
48فرانسه24ضخامت2و 6متری1
49100 * 10047ضخامت2.5و 6متر1
50100 * 10056ضخامت3و 6متری1
51100 * 10066ضخامت3.5و 6متری1
52100 * 10075ضخامت4و 6متری1