از صنعت چخبر ؟
1399/09/03

از صنعت چخبر ؟

گسترش سرمایه گذاری در صنعت دریایی از سوی شرکت های بزرگ دنیا

گزارش وضعیت مولیبدن
1399/08/10

گزارش وضعیت مولیبدن

تولید جهانی مولیبدن 3٪ افزایش یافته و میزان استفاده از آن کاهش یافته است

BUMAX  تغییراتی را در مدیریت عامل انجام می دهد
1399/08/07

BUMAX  تغییراتی را در مدیریت عامل انجام می دهد

BUMAX  تغییراتی را در مدیریت عامل انجام می دهد

Goudsmit Magnetics  جداکننده ورق ایمنی ارایه داده است
1399/08/06

Goudsmit Magnetics  جداکننده ورق ایمنی ارایه داده است

Goudsmit Magnetics  جداکننده ورق ایمنی ارایه داده است

Chris English VP Sales  جدید در KROHNE
1399/08/03

Chris English VP Sales  جدید در KROHNE

Chris English VP Sales  جدید در KROHNE

TANIOBIS از AMtrinsic® رونمایی می کند
1399/08/03

TANIOBIS از AMtrinsic® رونمایی می کند

 TANIOBIS از AMtrinsic® رونمایی می کند

AMETEK  برنامه های پزشکی "عملکرد ویژه" را ارائه می دهد
1399/08/03

AMETEK  برنامه های پزشکی "عملکرد ویژه" را ارائه می دهد

AMETEK  برنامه های پزشکی "عملکرد ویژه" را ارائه می دهد

CONDAT  شرکت KEMNO را خریداری می کند
1399/07/23

CONDAT  شرکت KEMNO را خریداری می کند

CONDAT  شرکت KEMNO را خریداری می کند

استدلر توافق نامه مهمی با ATM امضا می کند
1399/07/23

استدلر توافق نامه مهمی با ATM امضا می کند

استدلر توافق نامه مهمی با ATM امضا می کند