استدلر توافق نامه مهمی با ATM امضا می کند

استدلر توافق نامه مهمی با ATM امضا می کند