ترک خوردگی تنشی فلزات چیست؟

ترک خوردگی تنشی فلزات چیست؟