آیا آهنربا به استیل می چسبد؟

آیا آهنربا به استیل می چسبد؟