تولید جهانی مولیبدن 3٪ افزایش یافته و میزان استفاده از آن کاهش یافته است

تولید جهانی مولیبدن 3٪ افزایش یافته و میزان استفاده از آن کاهش یافته است