حضور نیکل در ورق استیل چه مزایایی را به دنبال دارد ؟

حضور نیکل در ورق استیل چه مزایایی را به دنبال دارد ؟