آیا پوشش دهی سطح استنلس استیل کار درستی است ؟

آیا پوشش دهی سطح استنلس استیل کار درستی است ؟