اشکال در قالب گیری تزریقی چیست

اشکال در قالب گیری تزریقی چیست