کارد و چاقو تولید شده از ورق استیل 420

کارد و چاقو تولید شده از ورق استیل 420