هیپوکلریت سدیم چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

هیپوکلریت سدیم چیست و چه کاربردهایی دارد ؟